Jaminan Kualiti Dalaman (IQA) menyelia proses akreditasi dan pendaftaran program akademik di Daftar Kelayakan Malaysia (MQR) untuk UiTM. Jaminan Kualiti Dalaman (IQA) telah ditubuhkan secara rasmi pada Mac 2017 selaras dengan pengurniaan status Akreditasi Kendiri kepada UiTM pada 2 Januari 2017. IQA bertanggungjawab untuk memastikan program akademik UiTM memenuhi Kod Amalan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) untuk Piawaian Akreditasi Program (COPPA), Rangka Kerja Kelayakan Malaysia (MQF) dan keperluan piawaian program-program MQA, sekaligus membolehkan proses akreditasi dijalankan. Seterusnya, IQA juga diletakkan di bawah bidang kuasa langsung Penolong Naib Canselor InQKA.

Antara tugas utama yang dilaksanakan oleh IQA ialah:

  • Penilaian program akademik bagi tujuan akreditasi.
  • Menilai Dokumen Semakan Kurikulum bagi memastikan pematuhan kepada MQA COPPA, MQF dan piawaian program-program MQA.
  • Membuat lawatan ke lokasi baharu bagi memastikan sumber kepada program akademik dan perkhidmatan sokongan mencukupi dan mematuhi piawaian program-program MQA COPPA, MQF dan MQA.
  • Memudahkan penyerahan permohonan akreditasi kepada Badan Profesional dan Pendaftaran di Daftar Kelayakan Malaysia (MQR).
  • Menilai kapasiti dan keupayaan institusi rakan kongsi bagi Pendidikan Transnasional.COPPA Edisi Ke-2 2017 memerlukan semakan berterusan program untuk memastikan mata wang dan kaitannya. Program boleh disemak secara berterusan atau berkala. Semakan yang melibatkan perubahan melebihi tiga puluh peratus (30%), pemberitahuan perubahan tersebut hendaklah dikemukakan kepada MQA. Oleh itu, IQA perlu menilai dokumen semakan kurikulum untuk memastikan pematuhan kepada MQA COPPA, MQF dan standard program MQA masing-masing.

Pendaftaran di MQR adalah berdasarkan lokasi program yang ditawarkan. Oleh itu, sebarang lokasi tambahan untuk program sedia ada perlu didaftarkan di MQR. Jadi, audit akan membuat lawatan ke lokasi baharu untuk memastikan sumber pendidikan program dan perkhidmatan sokongan perlu dijalankan mencukupi dan pada masa yang sama mematuhi keperluan piawaian program-program MQA COPPA, MQF dan MQA.


Program akademik yang telah diakreditasikan oleh badan profesional perlu mengemukakan dokumen permohonan akreditasi melalui IQA. IQA kemudiannya akan menghantar permohonan kepada MQA yang kemudiannya akan memajukannya kepada badan-badan profesional yang lain untuk penilaian. Selepas permohonan diluluskan, IQA akan mendaftarkan program tersebut di Daftar Kelayakan Malaysia (MQR).

Pendidikan transnasional merupakan program akademik ditawarkan di negara-negara yang berbeza daripada negara yang menjadi tempat institusi pemberi anugerah itu berpusat. IQA akan menilai kapasiti dan keupayaan Institusi Rakan Kongsi untuk Pendidikan Transnasional.


Soalan Lazim

S1:      Dimanakah templat IQA01, IQA02, IQA03, IQA04, IQA05 boleh diperolehi?

J1:      Templat IQA01, IQA02, IQA03, IQA04, IQA05 boleh diperolehi melalui pautan: https://inqka.uitm.edu.my/index.php/download-1#iqa-documents

 

S2:      Program apakah yang perlu memohon Akreditasi Sementara (PA)?

J2:      Semua program baharu perlu membuat permohonan Akreditasi Sementara. Program yang memohon pertambahan lokasi baharu juga perlu mengisi permohonan Akreditasi Sementara terlebih dahulu.

 

S3:      Bilakah dokumen permohonan Akreditasi Sementara (PA) perlu dihantar?

J3:      Dokumen permohonan Akreditasi Sementara perlu dihantar setelah program baharu mendapat kelulusan Mesyuarat Saringan Awal (MSA).

 

S4:    Bolehkah sesebuah program akademik itu ditawarkan sebelum mendapat kelulusan Akreditasi?

J4:      Sesebuah program TIDAK BOLEH ditawarkan sebelum mendapat kelulusan Akreditasi Sementara.

 

S5:      Adakah program sedia ada yang telah mendapat Akreditasi Penuh boleh ditawarkan di lokasi baharu?

J5:      Boleh. Tetapi kampus baharu yang ingin menawarkan program tersebut perlu melalui permohonan akreditasi sementara seperti permohonan program baharu.

 

S6:     Apakah dokumen yang perlu dihantar untuk permohonan penambahan lokasi bagi sebuah program akademik yang telah mendapat akreditasi penuh?

J6:      Kolej Pengajian/ Fakulti/ Kampus perlu membuat permohonan Akreditasi Sementara (IQA01).

 

S7:      Adakah program akademik yang ingin mendapatkan perakuan akreditasi daripada badan profesional dinilai oleh IQA?

J7:      IQA TIDAK menilai program akademik yang ingin mendapatkan perakuan akreditasi daripada badan profesional tetapi IQA akan membuat pengrekodan, pembayaran fi dan penghantaran dokumen ke badan profesional melalui MQA supaya program tersebut turut disenaraikan di Daftar Kelayakan Malaysia (MQR).

 

S8:      Bilakah dokumen permohonan Akreditasi Penuh (FA) perlu dihantar?

J8:      Dokumen permohonan Akreditasi Penuh perlu dihantar ketika kohort pertama bagi program yang telah memperoleh Akreditasi Sementara berada di tahun akhir pengajian mereka.

 

S9:     Apakah yang perlu dilakukan sekiranya pihak Kolej Pengajian/ Fakulti/ Kampus ingin mengubah maklumat program di Daftar Kelayakan Malaysia (MQR)?

J9:     Pihak Kolej Pengajian/ Fakulti/ Kampus perlu mengisi borang L Borang Permohonan Pengemaskinian MQR yang boleh dimuat turun daripada laman https://inqka.uitm.edu.my/index.php/download-1#iqa-documents dan menghantarnya kepada IQA.

 

S10:    Bilakah sesebuah program akademik perlu melalui proses Audit Pematuhan?

J10:    Audit Pematuhan perlu dibuat pada tahun ketiga hingga kelima setelah program akademik memperoleh Akreditasi Penuh.

 

S11:    Apakah yang perlu dilakukan sekiranya suatu program itu tidak lagi ditawarkan di lokasi berkenaan?

J11:    Pihak Kolej Pengajian/ Fakulti/ Kampus perlu mengisi borang K Borang Perakuan Penghentian Program yang boleh dimuat turun daripada laman https://inqka.uitm.edu.my/index.php/download-1#iqa-documents dengan menyatakan tarikh kohort akhir    bergraduat di lokasi tersebut dan menghantar borang tersebut kepada IQA beserta dengan sijil akreditasi MQA. 

Contact Us

Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu (InQKA)
Aras 5, Kompleks Al-Farabi,
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam, Selangor
MALAYSIA

Website Inquiry:
Webmaster: inqka@uitm.edu.my

Tel: +603-5543 5702
Fax: +603-5543 5721